I. Общи положения.

1. Тези Общи условия регламентират общите правила, при които „Софком Лизинг“ ЕООД, с ЕИК 205003155, сключва договори с Кредитополучатели – юридически лица, за предоставяне на кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията по конкретен договор за кредит, се прилагат разпоредбите на сключения договор за кредит. Настоящите Общи условия представляват неразделна част от договора за кредит.

2. „Софком Лизинг“ ЕООД с ЕИК 205003155 е вписано като финансова институция в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българската народна банка под регистрационен номер BGR00409 със Заповед № БНБ-103013/03.10.2018.

3. Приложимост

Настоящите общи условия са приложими за отпускане на Кредити на Кредитополучатели, при следните условия:

3.1. Кредитът се отпуска в български лева или в евро, като общият размер на Кредита може да бъде на стойност от 5 000 лева до 500 000 лева или равностойността им в евро по фиксинга на БНБ;

3.2. Уговорената между Софком Лизинг и Кредитополучателя възнаградителна лихва за ползването на Кредит е определена на база фиксиран лихвен процент, посочен в Договора за Кредит.

3.3. Кредитът по тези Общи условия се отпуска като Кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот или земеделска земя, при спазване на изискванията за предоставените обезпечения  в настоящите общи условия.

3.4. Срокът, за който се отпуска Кредита е от 3 месеца до 8 години, освен ако друго не е уговороено в Договора за Кредит;

II. Дефиниции

Навсякъде в тези Общи условия и в индивдуалните договори за кредит, посочените по – долу дефиниции ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предолага различно значение:

 1. ОУ или Общи условия – настоящите Общи условия, актуални към всеки сътветен момент;
 2. Софком Лизинг – дружеството „Софком Лизинг“ ЕООД с ЕИК 205003155 със седалище в гр. София и адрес на управление: кв. Манастирски ливади, ул. “Ралевица” № 74, ет. 3.
 3. Кредитополучател – юридическо лице, на което Софком Лизинг е предоставило Кредит, обезпечен с ипотека върху имот;
 4. Кредит или Ипотечен Кредит – всяка поискана от Кредитополучателя и предоставена от Софком Лизинг в заем на Кредитополучателя сума въз основа на тези ОУ, Договор и/или искане, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот.
 5. Договор за Кредит – сключеният между Софком Лизинг и Кредитополучателя договор за Кредит, обезпечен с ипотека, както и всички негови приложения, допълнения и изменения.
 6. Интернет страница – интернет страницата/сайтът/ на Софком Лизинг, намираща се на следния интернет адрес/домейн –  www.zaem.eu;
 7. Искане – искане за отпускане на Кредит, подадено от Кредитополучателя към Софком Лизинг през Интернет страницата или на адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, съдържащо данни за Кредитополучателя и параметри на искания Кредит;
 8. Главница – сумата на всички средства, отпуснати в заем от Софком Лизинг по Кредита.
 9. Лихвен процент по Кредита – лихвеният процент, изразен като фиксиран лихвен процент, който се прилага на годишна основа върху общия размер на кредита.

III. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ

1.Кредитополучателят подава Искане за отпускане на Кредит през Интернет страницата или на адрес: – гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3,  по образец или с вписана най-малко следната информация:

– Данни за юридическото лице и представлящото го лице/лица;

– Данни за контакт – телефонен номер и имейл адрес;

– Желана сума на Кредита;

– Желан срок на изплащане;

– Данни за имота, който ще бъде ипотекиран като обезпечение по Договора за Кредит – местоположение, вид и описание на имота;

2.             След получаване на Искането, в рамките на 48 часа от получаване му, кредитен инспектор от Софком Лизинг проверява направеното Искане и при необходимост се свръзва с Кредитополучателя за изискване на допълнителна информация или данни, които не били предоставени с Искането.

3. В случай, че Софком Лизинг се съгласи да отпусне Кредит по поисканите параметри, се свръзва с Кредитополучателя и организира сключването на Договора, като определя удобен за страните срок за сключването му и дава разяснения за необходимите оригинали на документи, които следва да бъдат предоставени пред нотариус за сключване на Договора за ипотека върху недвижимия имот.

IV. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

 1. Договорът за Кредит се сключва между Софком Лизинг и Кредитополучателя на хартиен носител в два екземпляра – по един за всяка от страните.
  1. Размерът на Главницата по Кредита, Лихвеният процент, срокът за погасяване и валутата на Кредита се определят в индивидуалния Договор за Кредит, в зависимост от целта на Кредита, вида и достатъчността на предложеното обезпечение
  1. Неразделна част от Договора за Кредит е погасителният план, съдържащ информация за размера, броя, периодичността и датите на плащане на погасителните вноски.

V. УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА. ПОГАСЯВАНЕ.

1.  Правото на Кредитополучателя да усвои сумата по Кредита възниква след подписването на Договора от всички страни по него и кумулативното изпълнение на следните условия:

1.1.  Изпълнение на всички условия за усвояване съгласно Договора за кредит.

1.2.  Учредяване по предвидения от закона ред и форма на договорните обезпечения и вписването им в съответните регистри и представяне на удостоверение в изискуемата за всяко от договорените обезпечения форма, удостоверяващи правата на Софком Лизинг като първи по ред ипотекарен/заложен кредитор, както и липсата на вписани тежести, права и претенции от и в полза на трети лица по отношение предмета на обезпечението в това число – вещни тежести, залози/ипотеки в полза на друг кредитор, искови молби, вписани възбрани, договори за наем, учредено право на ползване и други противопоставими права на трети лица;

1.3. Плащане на таксите и комисионите определени по основание и размер в Договора за ипотечен кредит и настоящите Общи условия, освен ако не е уговорено друго в Договора за Кредит.

2.1. В  тридневен срок от получаване на удостоверенията по чл. V.1.2. и доколкото другите условия по т.V.1 са изпълнени, Софком Лизинг превежда на Кредитополучателя сумата по Кредита по изрично посочена в Договора за Кредит банкова сметка на Кредитополучателя или изрично писмено посочено от Кредитополучателя трето лице – продавач на недвижимия имот – в случаите, когато Кредитът се отпуска с цел закупуване на недвижим имот.

2.2. Софком Лизинг има право по своя преценка да преведе цялата сума по Кредита или част от нея и преди получаване на удостоверенията по чл. V.1.2., но не преди подписването от всички страни по Договора за Кредит на всички документи, необходими за учредяване на договорните обезпечения по чл. V.1.2., в това число, но не само – нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху имот и др.

3. Погасяването на Кредита се извършва чрез заплащане на уговорените в Договора за Кредит и погасителния план към него погасителни вноски по посочената в Договора за Кредит банкова сметка на Софком Лизинг.

VI. ЛИХВИ И РАЗХОДИ ПО КРЕДИТА

1. За предоставения от Софком Лизинг Ипотечен кредит Кредитополучателят дължи лихва, месечният размер на която е включен в погасителния план и в Договора за Кредит, като приложим е фиксиран лихвен процент за целия срок на Кредита.

2. Начисляването на дължимата лихва започва от датата на първо усвояване на суми по кредита.

3. Софком Лизинг начислява и събира следните такси за допълнителни услуги, свързани с кредита, в размери съгласно Договора за кредит, при отпускане на Ипотечен кредит, а именно:

3.1. Такса за оценка на обезпечението;

3.2. Такса за изготвяне на нотариален акт за ипотека/ покупко-продажба на недвижим имот, дължима при подписване на договора за кредит, в размер, посочен в Договора за Кредит. В таксата не се включват дължимите нотариална такса и държавна такса за вписване на ипотеката/покупко-продажба на недвижимия имот;

3.3. Такса за подновяване и/или заличаване на обезпечението.

3.4. Такса за преразглеждане на условия по Кредита, в това число – промяна на падежната дата.

3.5. Други такси, в случай, че същите са предвидени в Договора за Кредит или в Тарифа на Софком Лизинг.

4. Софком Лизинг може, при условие, че това е предвидено в Договора за кредит, да начислява и събира такса за преоценка на обезпечението, в случай, че такава следва да се изготвя съгласно приложимите регулаторни изисквания.

5. При неплащане в срок на Главницата, за срока на забавата просрочената част от Главницата се олихвява с лихва за просрочие в размер на трикратния размер на законната лихва.

6. Софком Лизинг има право едностранно да променя размера на Лихвения процент по Кредита, при настъпване на някое от следните обстоятелства:

6.1. Промяна на действащото законодателство, свързана с дейността и изискванията към финансовите институции, която обуславя промяна в Лихвения процент, извършена по реда и при условията на действащото законодателство;

6.2. Промяна на регулациите на Българска народна банка, както и в случаите на въвеждане на рестрикции от страна на БНБ върху финансовите институции, която промяна налага/обуславя промяна в лихвения процент;

6.3. При съществена промяна в паричната политика на БНБ – смяна на парите, деноминация, обезценяване на националната валута, премахване на валутния борд.

VII. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

1. Ипотечните кредити, предоставяни от Софком Лизинг по реда и при условията на настоящите Общи условия, следва да бъдат обезпечени с едно или няколко от следните обезпечения:

1.1. Първа по ред законна/договорна ипотека, учредена по предвидения от закона ред върху недвижимия имот, закупуван със средствата от Кредита и/или върху недвижим имот, собственост на Кредитополучателя или трето задължено физическо лице, служещ за обезпечение по Кредита.

1.2. Други обезпечения, предвидени в договора за кредит.

2. Учредените обезпечения в полза на Софком Лизинг обезпечават всички вземания по Договора за кредит, в т.ч.: главница, лихви, обезщетение за забава, такси, комисиони и всички други разноски, свързани със сключването на Договора за кредит,

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. Кредитополучателят има право да усвои сумата по Кредита в сроковете и при условията, посочени в настоящите Общи условия и в Договора за кредит;
 2. Кредитополучателят се задължава:
  1. Да използва разрешения Кредит само за целите и при условията, предвидени в Договора за кредит и тези Общи условия;
  1. Да заплаща дължимите суми по Кредита, съгласно погасителния план, приложение към Договора, както и  всички други, дължими на Софком Лизинг суми по Договора;
  1. Да предоставя на Софком Лизинг достоверна и актуална информация за финансовото си състояние, платежоспособност и предоставеното обезпечение;
  1. Да спазва условията по Договора за Кредит и настоящите Общи условия.
  1. При учредяване на ипотека върху урегулиран поземлен имот, за който няма одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж, Кредитополучателят се задължава да не отстъпва право на строеж на трето лице, да не извършва и да не допуска извършването на каквито и да е строителни работи върху ипотекирания поземлен имот, преди да е учредил в полза на Софком Лизинг нова ипотека върху бъдещата сграда въз основа на изготвен инвестиционен проект и получено разрешение за строеж;
  1. При учредяване на ипотека върху неурегулиран поземлен имот Кредитополучателят се задължава да уведоми Софком Лизинг незабавно при предприемане на действия за урегулиране на имота, като се прилагат и задълженията по чл.VIII.2.7.
  1. При учредяване на ипотека върху незастроен урегулиран недвижим имот, в който впоследствие бъде построена сграда, при достигане на етап ”груб строеж” Кредитополучателят се задължава да предостави на Софком Лизинг всички строителни книжа, удостоверяващи това обстоятелство и по нейно искане да учреди или да осигури учредяването на ипотека върху построеното в полза на Софком Лизинг или да погаси незабавно обезпеченото с поземления имот вземане.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОФКОМ ЛИЗИНГ

 1. Софком Лизинг има право:
  1. Да получи цялата сума по Договора за Кредит от Кредитополучателя, заедно с всички лихви и такси, дължими от Кредитополучателя;
  1. Да получи обезщетение за забава в случаите по чл. VI.5.
  1. Да получи справедливо обезщетение при предсрочно погасяване на Кредита, в съответствие с чл. X.1.
  1. Да прехвърли вземането си по Договор за кредит на трето лице без предварителното съгласие на Кредитополучателя.
 2. Софком Лизинг се задължава:
  1. Да предостави предостави разрешения Кредит при условията и сроковете, предвидени в Договора и тези Общи условия;
  1. Да предоставя по искане на Кредитополучателя информация за състоянието на Кредита;
  1. Да предоставя по искане на Кредитополучателя копие от договор за кредит и анексите към него, както и извлечение от сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания.

X. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

1. В случай, че Кредитополучателят иска да погаси предсрочно задълженията си по Договора за Кредит,  Софком Лизинг има право на обезщетение в размер на десет на сто от предсрочно погасената сума по кредита.

2. Софком Лизинг може да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпял загуба от предсрочното погасяване на Кредита, превишаваща сумата по чл. X.1.

XI. ОТГОВОРНОСТ. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИЗИСКУЕМОСТ

1. Софком Лизинг има правото да прекрати едностранно кредитното правоотношение с Кредитополучателя и да обяви всичките си вземания по предоставения Кредит, в това число изтекли и непогасени вноски, остатъчна главница, остатъчни лихви, лихвите за забава, такси и комисиони за предсрочно изискуеми в пълен размер при следните хипотези:

1.1. При допуснато пълно или частично просрочие и/или неплащане на три последователни погасителни вноски по Кредита (главница и лихви), и при частични просрочия/неплащания в общ размер, равняващ се на размера на три погасителни вноски по Кредита (главница и лихви) при условие, че допуснатите нарушения и/или неизпълнения не бъдат отстранени, просрочените вноски не бъдат погасени в двуседмичен срок, считано от датата на осъществяване на нарушението/падежа на погасителната вноска и след изпращане до електронната поща или адреса на Кредитополучателя на уведомление от Софком Лизинг за посоченото неизпълнение;

1.2. Някои данни, потвърждения, декларации, удостоверения и/или други документи, предоставени от Кредитополучателя във връзка със сключването и изпълнението на Договора за кредит, се окажат неистински и/или невалидни към всеки един момент от действието на Договора;

1.3. При откриване на производство по несъстоятелност срещу Кредитополучателя и/или вписване на запор на търговското предприятие/дружествените дялове/акции на Кредитополучателя и/или започване на действия по принудително изпълнение по отношение на имуществото на Кредитополучателя;

1.4. Обезпечението стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок.

2. В срок от 15 дни от получаване на известието за предсрочна изискуемост на Кредитите Кредитополучателят трябва да изплати на Софком Лизинг дължимите суми, в т.ч. по главницата, лихвите и всички допълнителни разходи.

3. При неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя по чл. XI.2. в указания срок, Софком Лизинг може да пристъпи към принудителното събиране на всички свои вземания в пълен размер, ведно с лихвите, таксите, комисионите, разноските, неустойките, по реда установен в Гражданския процесуален кодекс.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Договорът за кредит се прекратява когато Кредитополучателя погаси изцяло задълженията си по Договора за кредит, включително и преди изтичане срока на Кредита.

XIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Личните данни, които Кредитополучателят и/или Третите задължени лица предоставят на Софком Лизинг във връзка с и при сключване на договор по настоящите Общи условия, се обработват и съхраняват от Софком Лизинг в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Софком Лизинг обработва личните данни на Потребителите на основание чл. 6, т. 1, буква б от Общия регламент за защита на личните данни, а именно – за изпълнение на договор, по който Кредитополучателят е страна, или за предприемане на стъпки по искане на Кредитополучателя преди сключване на договор, както и на основание чл. 6, т. 1, буква е от Общия регламент за защита на личните данни – за защита на легитимни интереси на Софком Лизинг. Подробна информация за данните, които идентифицират Софком Лизинг като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на Софком Лизинг; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на Софком Лизинг, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на клиентите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни в Софком Лизинг и в Уведомление до клиентите на Софком Лизинг относно защита на личните данни (Privacy notice), които са налични и оповестени на www.zaem.eu и в офиса на Софком Лизинг.

2. С подписване на договора за кредит и настоящите ОУ Кредитополучателят и/или Третите задължени лица лица декларира/т, че:

2.1. е/са уведомени относно защитата на личните данни в Софком Лизинг, включително и чрез предоставения достъп до Уведомлението (Privacy notice) на www.zaem.eu  и в офиса на Софком Лизинг.

2.2. предоставя/т доброволно личните си данни във връзка със сключването на договора за кредит, упражняването на правата и изпълнението на задълженията по него и с оглед пълното изплащане/събиране на всички вземания на Софком Лизинг по договора за кредит;

2.3. дава/т своето изрично съгласие и упълномощава/т Софком Лизинг да извършва запитвания и проверки, да изисква и получава от трети лица, в т.ч. и по електронен път, справки и информация, относно негови лични данни, обработвани от тези трети лица в качеството им на администратор на лични данни, включително, но не само от Централен кредитен регистър, кредитни регистри и бюра, НАП, НОИ, НЗОК, Национална база данни „Население” към МРРБ и др.

2.4. С подписване на договора за кредит и настоящите ОУ Кредитополучателят и/или Третите задължени лица дават своето изрично съгласие Софком Лизинг свободно да прехвърля/предоставя за събиране вземанията си по договора за кредит на трети лица и е/са информиран/и, че в тази връзка Софком Лизинг може да предоставя лични данни на Кредитополучателя и/или Третите задължени лица на трети лица, на които е прехвърлила/предоставила за събиране вземанията си. Софком Лизинг информира Потребителя за извършено прехвърляне на вземането по Договора за Кредит, освен когато Софком Лизинг по споразумение с новия кредитор продължава да администрира кредита по отношение на Потребителя. В случай, че Софтком Лизинг предава личните данни на Кредитополучателя и/или Третите задължени лица, Софтком Лизинг ще уреди отношенията си с обработващия в договор съгласно чл. 28 от Регламента.

2.5. С подписване на Договора за кредит и настоящите ОУ Кредитополучателят декларира, че е информиран от Софком Лизинг, че за целите на извършване на правилна оценка на кредитоспособността му, Кредитополучателят трябва да предостави при поискване от Софком Лизинг възможно най-пълна информация, както и че при не предоставяне на информация или ако необходимата проверка на информацията не може да бъде извършена, кредитът може да не бъде предоставен.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия не се ограничават със срок и Софком Лизинг има право да ги променя едностранно.
  1. Съдържанието на Договора за Кредит може да бъде изменяно и допълвано само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

2. В 7-дневен срок от изменението на Общите условия се съобщава на Кредитополучателя на посочения от Кредитополучателя e-mail адрес в Договора за Кредит, като същият се е съгласил да получава официални изявления от Софком Лизинг на този e-mail. Текстът на изменените Общи условия, се публикува на интернет страницата на Софком Лизинг.

XV. ДРУГИ

 1. Кредитополучателят се задължава да уведоми в писмена форма незабавно Софком Лизинг при всяка промяна на посочения в Договора за кредит адрес за кореспонденция, като посочи новия си адрес, на който Софком Лизинг да изпраща уведомления.
 2. С подписване на Договор за Кредит Кредитополучателят се съгласява, че Софком Лизинг ще изпраща всички уведомления, покани, писма до него чрез електронна поща или с писмо с обратна разписка. Кредитополучателят се смята за уведомен, когато уведомлението е било изпратено на последния, посочен от него имейл адрес или адрес за кореспонденция.
 3. При наличие на Солидарен длъжник и/или Поръчител по Договора за Кредит, Содидарният длъжник и/или Поръчителят имат същите задължения по Договора за кредит и Общите условия като Кредитополучателя, доколкото е приложимо съгласно действащото законодателство и доколкото тези задължения не са intuitu personae (с оглед личността на Кредитополучателя).
 4. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и Договор за кредит и/ или Договор/и за учредяване на обезпеченията се прилагат клаузите на съответния договор.
 5. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и императивната законова разпоредба се прилага действащия закон.
 6. Понятията, използвани в настоящите Общи условия, имат същото значение и в договора за Кредит.
 7. За неуредените отношения между страните се прилагат съответните разпоредби на българското право в сила.

Настоящите Общи условия са приети и одобрени с решение от 20.10.2018 г.