ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА КРЕДИТИ В ЕВРО ИЛИ ЛЕВА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКА

I. Общи положения.

1. Тези Общи условия регламентират общите правила, при които „Софком Лизинг“ ЕООД, с ЕИК 205003155, сключва договори с Потребители – физически лица, за предоставяне на кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията по конкретен договор за кредит, се прилагат разпоредбите на сключения договор за кредит. Настоящите Общи условия представляват неразделна част от договора за кредит.

2. „Софком Лизинг“ ЕООД с ЕИК 205003155 е вписано като финансова институция в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българската народна банка под регистрационен номер BGR00409 със Заповед № БНБ-103013/03.10.2018.

3. Приложимост

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат и представляват неразделна част от Договорите за кредит между Софком Лизинг и Потребителите и Третите задължени по Договора за Кредит Лица (Съдлъжник/Поръчител), за отпусканите Кредити, попадащи в приложното поле на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители.

3.2. За избягване на всякакво съмнение, договорът, сключен между Софком Лизинт и Потребителя за отпускане на Кредит при условията на ал.1 от този чл.1, е единно и неделимо цяло, съставено от тези Общи условия и инидивидуалната част на Договора. Обозначаването в тези Общи условия на индивидуалната част на договора като „Договора” и/или „Договора за кредит” се прави само и единствено за отграничаване на общите условия и индивидуално уговореното между страните (по смисъла на чл.16 от ЗЗД и чл.298 от ТЗ).

3.3. Настоящите общи условия са приложими за отпускане на Кредити на Потребители, при следните условия:

3.3.1. Кредитът се отпуска в български лева или в евро, като Общият размер на Кредита може да бъде на стойност от 5 000 лева до 500 000 лева или равностойността им в евро по фиксинга на БНБ;

3.3.2. Уговорената между Софком Лизинг и Потребителя възнаградителна лихва за ползването на Кредит е определена на база фиксиран лихвен процент, посочен в Договора за Кредит.

3.3.3. Кредитът по тези Общи условия се отпуска като Кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот или земеделска земя, както и като Кредит, отпуснат с цел закупуване на недвижим имот, при спазване на изискванията за предоставените обезпечения  по чл. VIII.3.1. и чл. VIII.3.2.

3.3.4. Срокът, за който се отпуска Кредита е от 3 месеца до 8 години, освен ако друго не е уговороено в Договора за Кредит;

II. Дефиниции

Навсякъде в тези Общи условия и в индивдуалните договори за кредит, посочените по – долу дефиниции ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предолага различно значение:

 1. ОУ или Общи условия – настоящите Общи условия, актуални към всеки сътветен момент;
 2. Софком Лизинг – дружеството „Софком Лизинг“ ЕООД с ЕИК 205003155 със седалище в гр. София и адрес на управление: кв. Манастирски ливади, ул. “Ралевица” № 74, ет. 3.
 3. Потребител – пълнолетно, дееспособно физическо лице, страна по Договора за Кредит, на което Софком Лизинг е предоставило Кредит, обезпечен с ипотека, което при сключването на Договора за кредит действа извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност,
 4. Кредит или Ипотечен Кредит – всяка поискана от Потребителя и предоставена от Софком Лизинг в заем на Потребителя сума въз основа на тези ОУ, Договор и/или искане, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот.
 5. Договор за Кредит – сключеният между Софком Лизинг и Потребителя договор за Кредит, обезпечен с ипотека, както и всички негови приложения, допълнения и изменения.
 6. Интернет страница – интернет страницата/сайтът/ на Софком Лизинг, намираща се на следния интернет адрес/домейн –  www.zaem.eu;
 7. Искане – искане за отпускане на Кредит, подадено от Потребителя към Софком Лизинг през Интернет страницата или на адрес: – гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, съдържащо данни за Потребителя и параметри на искания Кредит;
 8. Стандартизиран европейски формуляр или СЕФ – представлява Европейски стандартизиран информационен формуляр с информация съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, т. 3 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП).
 9. Траен носител – всеки носител, даващ възможност да се съхранява адресирана до Потребителя информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация, в това число флопи дискове, CD-ROM, DVD или хард диск на компютъра на Потребителя, на който е съхранено електронното съобщение
 10. Главница – сумата на всички средства, отпуснати в заем от Софком Лизинг по Кредита.
 11. Лихвен процент по Кредита – лихвеният процент, изразен като фиксиран лихвен процент, който се прилага на годишна основа върху общия размер на кредита.
 12. Фиксиран лихвен процент по Кредита – лихвеният процент, предвиден в клауза на Договора за Кредит, по силата на която Софком Лизинг и Потребителят уговарят един постоянен лихвен процент за целия срок на Договора за кредит или уговарят няколко постоянни лихвени проценти за отделни периоди от продължителността на договора за кредит, през които се прилага само определеният фиксиран лихвен процент.
 13. Общ размер на кредита  – максималният размер (лимит) или общата сума, предоставяна по договора за Кредит в национална или чуждестранна валута, предоставяна за ползване от Софком Лизинг на Потребители – физически лица на основание сключен Договор за Кредит.
 14. Общи разходи по кредита  – всички разходи по кредита, включително лихви, комисиони, такси и всички други видове разходи, пряко свързани с Договора, които са приложими от Кредитора и които Потребителят трябва да заплати, в това число разходите за допълнителни услуги, свързани с Договора, застрахователни премии (когато същите се заплащат от Потребителя) и разходите по оценка на обезпечението. Общият разход по кредита не включва нотариални такси, както и такси за вписване при прехвърлянето на собствеността на недвижим имот и разходите, които Потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по Договора.
 15. Годишен процент на разходите или ГПР – представлява Общите разходи по кредита за Потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид), изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит, обезпечен с ипотека. Конкретният размер на ГПР е посочен в договора за кредит.
 16. Анюитетни вноски – равни месечни погасителни вноски по Кредита, всяка от които включва дължимата към момента лихва и съответна част от главницата по кредита, в размери определени съгласно Погасителен план, представляващ неразделна част от Договора за кредит.

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Преди сключване на Договора за Кредит, Софком Лизинг осигурява на разположение на Потребителите обща информация за Договора за Кредит и персонализирана информация, необходима за сравняване на други предлагани на пазара кредити, за оценка на възможните последици за Потребителите с цел да се дадат основни насоки на Потребителите за вземане на информирано решение при получаване на Кредит, опезпечен с ипотека.
 2. Софком Лизинг предоставя преддоговорната информация по чл. III.1. във формата на Европейски стандартизиран информационен формуляр – СЕФ, със съдържанието по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, безвъзмездно, на Траен носител, написана на български език, преди сключването на Договора за Кредит.
 3. Софком Лизинг предоставя на Интернет страницата си достъпна информация в писмена форма относно общите условия и тарифите, при които предоставя Кредитите.
 4. Софком Лизинг предоставя чрез Интернет страницата или по телефон подробни разяснения на Потребителите относно кредлагания Договор за Кредит, позволяващи на Потребителя да прецени доколко предлагания Кредит съответства на неговите потребносити и финансово състояние, като разаснява:

(1) преддоговорната информация по чл. III.1;

(2) основните характеристики на предлаганите Кредити и допълнителни услуги, ако има такива;

(3) специфичните последици, които предлаганите Кредити и допълнителните услуги може да имат за Потребителя, включително последиците в случай на просрочени плащания от Потребителя.

IV. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ

1. Искане за отпускане на кредит

1.1. Потребителят подава Искане за отпускане на Кредит през Интернет страницата или на адрес: – гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, с вписана най-малко следната информация:

– Име на Потребителя;

– Данни за контакт – телефонен номер и имейл адрес;

– Желана сума на Кредита;

– Желан срок на изплащане;

– Данни за имота, който ще бъде ипотекиран като обезпечение по Договора за Кредит – местоположение, вид и описание на имота;

– Друга информация, необходима за оценка на кредитоспособността на Потребителя.

1.2.         След получаване на Искането, в рамките на 48 часа от получаване му, кредитен инспектор от Софком Лизинг проверява направеното Искане и при необходимост се свръзва с Потребителя за изискване на допълнителна информация или данни, които не били предоставени с Искането.

2. Оценка на кредитоспособността на Потребителя

2.1. След изясняване на необходимите данни и информация, Кредитният инспектор предварително проверява Искането и прави предварителна проверка доколко исканата сума отговаря на предлаганото обезпечение и дали недвижимият имот отговаря на поставените в настоящите Общи условия изисквания.

2.2. В случай, че при предварителната проверка Потребителят не е одобрен, на същия се изпраща отказ за отпускане на Кредит по заявените параметри.

2.3. В случай, че Потребителят е предварително одобрен, му се съобщава и му се предоставя Стандартизиран европейски формуляр. За избягване на всякакво съмнение, предоставянето на СЕФ след предварителната проверка по чл. IV.2.1. не представлява обвързващо предложение за сключване на Договор за Кредит.

2.4. Ако Потребителят е съгласен с предложените условия по Кредита , потвърждава по телефон или по имейл съгласието си за получаване на Кредит от Софком Лизинг при условията на предоставения СЕФ.

2.5. След потвърждението по чл. IV.2.4., преди отправяне на обвързващо предложение за сключване на кредит, Софком Лизинг извършва оценка на кредитоспособността на Потребителя.

2.6. При извършване на оценката на кредитоспособността се вземат предвид всички фактори, включително допускания за бъдещи събития по време на действие на Договора за Кредит, свързани с проверка на възможността Потребителят да изпълни своите задължения по Договора за Кредит.

2.7. Софком Лизинг има право да предостави Кредит само когато оценката на кредитоспособността показва, че Потребителят ще може да изпълнява задълженията си, произтичащи от Договора за кредит.

2.8. Оценката на кредитоспособността се извършва въз основа на информация за доходите и разходите на Потребителя и други обстоятелства от финансов и икономически характер, която е необходима и достатъчна за извършване на оценката.

2.9. Софком Лизинг ползва информация от съответни източници, включително информация, предоставена от Потребителя. За извършване на оценката Софком Лизинг ползва информацията, предоставена от Потребителя, която може да провeри по избран от Софком Лизинг начин, включително чрез документи от независими източници или проверка в база данни, при спазване изискванията на чл.19 от Закона за защита на личните данни. За целите на извършване на оценка на кредитоспособността на Потребителя, Софком Лизинг има право да изисква разяснения на получената информация и документи.

3. Право на Софком Лизинг на отказ за отпускане на Кредит

3.1. Преди отправяне на обвързващо предложение за сключване на Договор за Кредит, Софком Лизинг има право да откаже предоставянето на искания Кредит, за което Софком Линзинг е длъжно незабавно и безвъзмездно да съобщи на Потребителя.

3.2. Когато въз основа на извършена оценка на кредитоспособността на Потребителя Софком Лизинг откаже да предостави Кредит, кредиторът е длъжен да уведоми своевременно и безвъзмездно Потребителя за отказа и когато е приложимо – че отказът се основава на автоматизирана обработка на данните.

3.3. Когато въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на Потребителите, Софком Лизинг откаже да предостави кредит, кредиторът е длъжен да уведоми незабавно и безвъзмездно Потребителя за резултата от извършената проверка и за базата данни, в която е направена проверката.

3.4.  В случай, че Потребителят умишлено е предоставил неверни данни или обстоятелства или е използвал документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи, или умишлено е укрил информация, която може да доведе до отрицателна оценка на кредитоспособността на Потребителя, в зависимост от момента на узнаване на този факт, Софком Лизинг има право или да откаже сключването на Договор и предоставянето на Кредит, или да прекрати Договора (ако такъв е сключен) с писмено известие с незабавно действие и да поиска предсрочно връщане на сумата на Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени лихви.

4. Одобрение на Кредита

4.1. След извършване на анализ и оценка на кредитоспособността на Потребителя и когато въз основа на извършената оценка одобри предоставянето на Кредит, Софком Лизинг отправя към Потребителя обвързващо предложение за сключване на Договор за Кредит. Обвързващото предложение е във формата на проект на Договора за Кредит и съдържа индивидуално договорени условия между Софком Лизинг и Потребителя. Заедно с обвързващото предложение Софком Лизинг предоставя и СЕФ, в случай че по някаква причина такъв не е бил предоставен на Потребителя преди това или условията по обвързващото предложение се различават от информацията в СЕФ, предоставен преди това.

4.2. В срок от 14 дни след получаването на обвързващото предложение/проекта за Договор за кредит Потребителят има право на размисъл относно сключването Договора за кредит, като в този срок предложението е обвързващо за Софком Лизинг и Потрeбителят може да го приеме във всеки момент до изтичането на този срок.

4.3. След потвърждение от Потребителя, направено по телефон или по имейл, Софком Лизинг организира сключването на Договора, като определя удобен за страните срок за сключването му и дава разяснения на Потребителя за необходимите оригинали на документи, които следва да бъдат предоставени пред нотариус за сключване на Договора за ипотека върху недвижимия имот.

V. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

 1. Договорът за Кредит се сключва между Софком Лизинг и Потребителя на хартиен носител в два екземпляра – по един за всяка от страните.
  1. Настоящите Общи условия се подписват на всяка страница от Софком Лизинг и Потребителя и представляват неразделна част от индивидуалния Договор за Кредит.
  1.  При сключването на Договора за Кредит Софком Лизинг предоставя на Потребителя възможност да избере:

3.1.1.      дали да сключи Договор за Кредит, при който Софком Лизинг се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по Договора след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажба от Потребителя със съгласието на Софком Лизинг,  или,

3.1.2.      да сключи Договор за Кредит, при който при принудително изпълнение Потребителят носи отговорност по чл. 133 от Закона за задълженията и договорите.

4.1. Софком Лизинг може да събира от Потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с Договора за кредит, като видът на таксите и/или комисионите и действието, за което се събират, са изрично уговорени в Договора за Кредит и в настоящите Общи условия.

4.2. Софком Лизинг не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на Кредита.

5. Размерът на Главницата по Кредита, Лихвеният процент, срокът за погасяване и валутата на кредита се определят в индивидуалния Договор за Кредит, в зависимост от целта на Кредита, кредитоспособността на Потребителя, вида и достатъчността на предложеното обезпечение.

6.1. Когато сключеният Договор за Кредит е в евро, Потребителят има право да превалутира кредита в лева, като Софком Лизинг извършва превалутирането по обменния курс на Българската народна банка (БНБ) в деня на промяна на валутата, освен ако в договора за кредит е предвидено друго. Кредиторът няма право да променя едностранно валутата, в която първоначално е договорен кредитът, съответно остатъкът от кредита.

6.2. При договор за кредит в евро кредиторът уведомява Потребителя на хартиен или на друг траен носител в случаите, когато неизплатената част от общата сума, дължима от Потребителя, или размерът на погасителните вноски се променят с повече от 20 на сто от размера, получен при прилагане на обменния курс на БНБ към деня на сключване на договора за кредит. Уведомлението съдържа информация за увеличението на общата сума, дължима от Потребителя, за правото на Потребителя да превалутира кредита и условията за това, както и разяснения за другите приложими механизми за ограничаване на валутния риск, на който е изложен потребителят.

7.1. Неразделна част от Договора за Кредит е погасителният план, съдържащ информация за размера, броя, периодичността и датите на плащане на погасителните вноски и последователността на разпределение на вноските между различните неизплатени суми.

7.2. При промяна на сроковете и условията на Договора за Кредит, Софком Лизинг предоставя на Потребителя на хартиен или на друг траен носител нов погасителен план, отразяващ промяната.

VI. УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА. ПОГАСЯВАНЕ.

1.  Правото на Потребителя да усвои сумата по Кредита възниква след подписването на Договора от всички страни по него и кумулативното изпълнение на следните условия:

1.1.  Изпълнение на всички условия за усвояване съгласно Договора за кредит.

1.2.  Учредяване по предвидения от закона ред и форма на договорните обезпечения и вписването им в съответните регистри и представяне на удостоверение в изискуемата за всяко от договорените обезпечения форма, удостоверяващи правата на Софком Лизинг като първи по ред ипотекарен/заложен кредитор, както и липсата на вписани тежести, права и претенции от и в полза на трети лица по отношение предмета на обезпечението в това число – вещни тежести, залози/ипотеки в полза на друг кредитор, искови молби, вписани възбрани, договори за наем, учредено право на ползване и други противопоставими права на трети лица;

1.3. Плащане на таксите и комисионите определени по основание и размер в Договора за ипотечен кредит и настоящите Общи условия, освен ако не е уговорено друго в Договора за Кредит.

2.1. В  тридневен срок от получаване на удостоверенията по чл. VI.1.2. и доколкото другите условия по т.VI.1 са изпълнени, Софком Лизинг превежда на Потребителя сумата по Кредита по изрично посочена в Договора за Кредит банкова сметка на Потребителя или изрично писмено посочено от Потребителя трето лице – продавач на недвижимия имот – в случаите, когато Кредитът се отпуска с цел закупуване на недвижим имот.

2.2. Софком Лизинг има право по своя преценка да преведе цялата сума по Кредита или част от нея и преди получаване на удостоверенията по чл. VI.1.2., но не преди подписването от всички страни по Договора за Кредит на всички документи, необходими за учредяване на договорните обезпечения по чл. VI.1.2., в това число, но не само – нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху имот и др.

3.1. Погасяването на Кредита се извършва чрез заплащане на уговорените в Договора за Кредит и погасителния план към него погасителни вноски по посочената в Договора за Кредит банкова сметка на Софком Лизинг.

3.2. Ипотечните кредити, според договореното в Договора за Кредит, се погасяват:

3.2.1. С анюитетни вноски, представляващи равни месечни погасителни вноски, включващи главница и лихва, които се дължат от Потребителя ежемесечно на датата на дължимо плащане и в размери, уговорени в договора за кредит и посочени в погасителен план, който е неразделна част от договор за кредит;

3.2.2. По индивидуален погасителен план и при условия на изплащане, изрично уговорени в Договора за Кредит.

3.3. Погасяването на Кредита чрез плащане на каса на банка, чрез плащане по банков път или чрез използване на други способи за плащане, за използването на които се дължи определена такса, може да доведе до допълнителни разходи за Потребителя за извършване на превода на месечните вноски на Кредита в зависимост от тарифата на съответната банка, която обслужва сметката на Потребителя или от тарифата на съответния доставчик на платежна услуга. Такива евентуални разходи не се начисляват и не се покриват от Софком Лизинг и са за сметка на Потребителя.

VII. ЛИХВИ И РАЗХОДИ ПО КРЕДИТА

1. За предоставения от Софком Лизинг Ипотечен кредит Потребителят дължи лихва, месечният размер на която е включен в погасителния план и в Договора за Кредит, като приложим е Фиксиран лихвен процент за целия срок на Кредита.

2. Начисляването на дължимата лихва започва от датата на първо усвояване на суми по кредита. При начисляване на лихвата се счита, че годината има 360 дни.

3.1. Договорът за Кредит и СЕФ съдържат информация за Годишния процент на разходите по кредита заедно с подробна информация за всички разходи, включени в Общите разходи по Кредита за Потребителя.

3.2. ГПР се изчислява по формула съгласно Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ЗКНИП, като се вземат предвид посочените в него общи положения и допълнителни допускания. Изчисляването на ГПР по кредита се извършва при допускането, че договорът за кредит ще остане в сила за срока, за който е бил сключен, и кредиторът и потребителят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по него.

3.3. ГПР по Кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и в чуждестранна валута, определена с постановление на Министерския съвет.

4. Софком Лизинг начислява и събира следните такси за допълнителни услуги, свързани с кредита, в размери съгласно Договора за кредит, при отпускане на Ипотечен кредит, а именно:

4.1. Такса за оценка на обезпечението, когато такава се извършва.

4.2. Такса за изготвяне на нотариален акт за ипотека/ покупко-продажба на недвижим имот, дължима при подписване на договора за кредит, в размер, посочен в Договора за Кредит. В таксата не се включват дължимите нотариална такса и държавна такса за вписване на ипотеката/покупко-продажба на недвижимия имот;

4.3. Други такси, в случай, че същите са предвидени в Договора за Кредит.

 5. Софком Лизинг може, при условие, че това е предвидено в Договора за кредит, да начислява и събира такса за преоценка на обезпечението, в случай, че такава следва да се изготвя съгласно приложимите регулаторни изисквания.

6. При неплащане в срок на погасителна вноска по Договора за Кредит, за срока на забавата просрочената сума се олихвява с лихва за просрочие, определена в договора за кредит, но не повече от размера на законната лихва.

7. Софком Лизинг има право едностранно да променя размера на Лихвения процент по Кредита, само при настъпване на някое от следните обстоятелства:

7.1. Промяна на действащото законодателство, свързана с дейността и изискванията към финансовите институции, която обуславя промяна в Лихвения процент, извършена по реда и при условията на действащото законодателство;

7.2. Промяна на регулациите на Българска народна банка, както и в случаите на въвеждане на рестрикции от страна на БНБ върху финансовите институции, която промяна налага/обуславя промяна в лихвения процент;

7.3. При съществена промяна в паричната политика на БНБ – смяна на парите, деноминация, обезценяване на националната валута, премахване на валутния борд.

7.4. Промените се извършват само в необходимия обем и при спазване на правата и интересите на Потребителите.

8. Софком Лизинг своевременно уведомява Потребителя, съобразно изискванията за Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите и Договора за кредит, за промяната в лихвения процент по кредита, за датата, на която същата влиза в сила, за броя и периодичността на вноските, ако се променят. Актуализираният във връзка с промяната погасителен план се предоставя на Потребителя на хартиен или друг Траен носител. Потребителят се смята за уведомен, когато уведомлението е било изпратено на последния посочен от него адрес или e-mail.

VIII. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

1. Ипотечните кредити, предоставяни от Софком Лизинг по реда и при условията на настоящите Общи условия, следва да бъдат обезпечени с едно или няколко от следните обезпечения:

1.1. Първа по ред законна/договорна ипотека, учредена по предвидения от закона ред върху недвижимия имот, закупуван със средствата от Кредита и/или върху недвижим имот, собственост на Потребителя или трето задължено физическо лице, служещ за обезпечение по Кредита.

1.2. Други обезпечения, предвидени в договора за кредит.

2. При извършване на оценка на недвижим имот, същата се извършва по възлагане от Софком Лизинг за сметка на Потребителя. Оценката се възлага на лице, вписано в регистъра на независимите оценители по чл. 15 от Закона за независимите оценители и получило сертификат за правоспособност на независим оценител. Софком Лизинг гарантира, че дейността на оценителя, на когото е възложена оценката е отделена от процеса на кредитиране, така, че той да може да направи безпристрасна и обективна оценка.

3.1. Софком Лизинг приема обезпечения под формата на ипотека по чл. VIII.1.1. само върху следните видове недвижими имоти и/или самостоятелни обекти в тях, представляващи – апартаменти, къщи, парцели, земеделска земя, магазини, офиси, промишлени сгради и други, изрично уговорени между страните по Договора за Кредит.

3.2. Софком Лизинг не приема обезпечения под формата на ипотека по чл. VIII.1.1. върху имоти в режим на съсобственост (с изключение на имоти в режим на съпружеска имуществена общност) и етажи от къщи, освен при изрично съгласие между страните, уговорено в Договора за Кредит.

4. Учредените обезпечения в полза на Софком Лизинг обезпечават всички вземания по Договора за кредит, в т.ч.: главница, лихви, обезщетение за забава, такси, комисиони и всички други разноски, свързани със сключването на Договора за кредит,

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има право:
  1. Да усвои сумата по Кредита в сроковете и при условията, посочени в настоящите Общи условия и в Договора за кредит;
  1. При погасяване на главницата по Договора за Кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящи плащания;
  1. По всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за Кредит при условията на Договора за Кредит и настоящите Общи условия, като в този случай Потребителят има право на намаляване на Общите разходи по кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора. Софком Лизинг  не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по Договора за Кредит.
 2. Потребителят се задължава:
  1. Да използва разрешения Кредит само за целите и при условията, предвидени в Договора за кредит и тези Общи условия;
  1. Да заплаща дължимите суми по Кредита, съгласно погасителния план, приложение към Договора, както и  всички други, дължими на Софком Лизинг суми по Договора;
  1. Да предоставя на Софком Лизинг достоверна и актуална информация за финансовото си състояние, платежоспособност и предоставеното обезпечение;
  1. Да спазва условията по Договора за Кредит и настоящите Общи условия.
  1. При учредяване на ипотека върху урегулиран поземлен имот, за който няма одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж, Потребителят се задължава да не отстъпва право на строеж на трето лице, да не извършва и да не допуска извършването на каквито и да е строителни работи върху ипотекирания поземлен имот, преди да е учредил в полза на Софком Лизинг нова ипотека върху бъдещата сграда въз основа на изготвен инвестиционен проект и получено разрешение за строеж;
  1. При учредяване на ипотека върху неурегулиран поземлен имот Потребителят се задължава да уведоми Софком Лизинг незабавно при предприемане на действия за урегулиране на имота, като се прилагат и задълженията по чл. IX.2.7.
  1. При учредяване на ипотека върху незастроен урегулиран недвижим имот, в който впоследствие бъде построена сграда, при достигане на етап ”груб строеж” Потребителят се задължава да предостави на Софком Лизинг всички строителни книжа, удостоверяващи това обстоятелство и по нейно искане да учреди или да осигури учредяването на ипотека върху построеното в полза на Софком Лизинг или да погаси незабавно обезпеченото с поземления имот вземане.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОФКОМ ЛИЗИНГ

 1. Софком Лизинг има право:
  1. Да получи цялата сума по Договора за Кредит от Потребителя, заедно с всички лихви и такси, дължими от Потребителя;
  1. Да получи обезщетение за забава в случаите по чл. VII.6.
  1. Да получи справедливо обезщетение при предсрочно погасяване на Кредита, в съответствие с чл. XI.3.
  1. Да прехвърли вземането си по Договор за кредит на трето лице без предварителното съгласие на Потребителя.
 2. Софком Лизинг се задължава:
  1. Да предостави предостави разрешения Кредит при условията и сроковете, предвидени в Договора и тези Общи условия;
  1. Да предоставя по искане на Потребителя информация за състоянието на Кредита;
  1. Да предоставя по искане на Потребителя копие от договор за кредит и анексите към него, както и извлечение от сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания.

XI. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

1. Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за Кредит. В този случай Потребителят има право на намаляване на Общите разходи по Кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора.

2. Софком Лизинг не може да откаже да приеме изцяло или частично предсрочното изпълнение по договора за кредит.

3. Софком Лизинг има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, в размер до едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

4. Софком Лизинг може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпял загуба от предсрочното погасяване на Кредита, превишаваща сумата по чл. XI.3.

5. Когато Потребителят отправи изрично искане за предсрочно погасяване на Кредита, кредиторът е длъжен своевременно да му предостави на хартиен или на друг Траен носител информацията за размера на оставащата част от Общия размер на кредита, общите разходи за оставащата част от срока на договора за кредит преди предсрочното погасяване и размера на обезщетението за предсрочното погасяване, както и използваните за това допускания.

XII. ОТГОВОРНОСТ. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИЗИСКУЕМОСТ

1. Софком Лизинг има правото да прекрати едностранно кредитното правоотношение с Потребителя и да обяви всичките си вземания по предоставения Кредит, в това число изтекли и непогасени вноски, остатъчна главница, остатъчни лихви, лихвите за забава, такси и комисиони за предсрочно изискуеми в пълен размер при следните хипотези:

1.1. При допуснато пълно или частично просрочие и/или неплащане на три последователни погасителни вноски по Кредита (главница и лихви), и при частични просрочия/неплащания в общ размер, равняващ се на размера на три погасителни вноски по Кредита (главница и лихви) при условие, че допуснатите нарушения и/или неизпълнения не бъдат отстранени, просрочените вноски не бъдат погасени в двуседмичен срок, считано от датата на осъществяване на нарушението/падежа на погасителната вноска и след изпращане до електронната поща или адреса на Потребителя на уведомление от Софком Лизинг за посоченото неизпълнение, съдържащо информация за: (1) броя на плащанията, които са просрочени или частично погасени и общия размер на просрочената сума; (2) общия размер на непогасената част от общата сума, дължима от Потребителя; (3) размера на обезщетението за забава за просрочените плащания и (4) последиците за Потребителя при просрочие на вноските;

1.2. Някои данни, потвърждения, декларации, удостоверения и/или други документи, предоставени от Потребителя във връзка със сключването и изпълнението на Договора за кредит, се окажат неистински и/или невалидни към всеки един момент от действието на Договора;

1.3. При смърт на Потребителя, както и при поставянето му под пълно или ограничено запрещение;

1.4. Започване на действия по принудително изпълнение по отношение на имуществото на Потребителя;

2. В срок от 15 дни от получаване на известието за предсрочна изискуемост на Кредитите Потребителят трябва да изплати на Софком Лизинг дължимите суми, в т.ч. по главницата, лихвите и всички допълнителни разходи.

3. При неизпълнение на задълженията на Потребителя по чл. XII.2. в указания срок, Софком Лизинг може да пристъпи към принудителното събиране на всички свои вземания в пълен размер, ведно с лихвите, таксите, комисионите, разноските, неустойките, по реда установен в Гражданския процесуален кодекс.

4. В случай, че в Договора за Кредит в съответствие с чл. V.3. страните са се уговорили, че цялото имущество на Потребителя служи за общо обезпечение на Софком Лизинг по смисъла на чл. 133 от Закона за задълженията и договорите, Софком Лизинг има право да насочи изпълнението по свой избор върху обезпечението и съответно върху цялото имущество на Потребителя по предвидения в закона ред.

5. В случай, че в Договора за Кредит страните са се уговорили, че Потребителят отговоря до размера на обезпечението, Софком Лизинг се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора, след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажбата му от Потребителя със съгласие на Софком Лизинг.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Договорът за кредит се прекратява когато Потребителят погаси изцяло задълженията си по Договора за кредит, включително и преди изтичане срока на Кредита.

XIV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Личните данни, които Потребителят и/или Третите задължени лица предоставят на Софком Лизинг във връзка с и при сключване на договор по настоящите Общи условия, се обработват и съхраняват от Софком Лизинг в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Софком Лизинг обработва личните данни на Потребителите на основание чл. 6, т. 1, буква б от Общия регламент за защита на личните данни, а именно – за изпълнение на договор, по който Потребителят е страна, или за предприемане на стъпки по искане на Потребителя преди сключване на договор, както и на основание чл. 6, т. 1, буква е от Общия регламент за защита на личните данни – за защита на легитимни интереси на Софком Лизинг. Подробна информация за данните, които идентифицират Софком Лизинг като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на Софком Лизинг; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на Софком Лизинг, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на клиентите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни в Софком Лизинг и в Уведомление до клиентите на Софком Лизинг относно защита на личните данни (Privacy notice), които са налични и оповестени на www.zaem.eu и в офиса на Софком Лизинг.

2. С подписване на договора за кредит и настоящите ОУ Потребителят и/или Третите задължени лица лица декларира/т, че:

2.1. е/са уведомени относно защитата на личните данни в Софком Лизинг, включително и чрез предоставения достъп до Уведомлението (Privacy notice) на www.zaem.eu  и в офиса на Софком Лизинг.

2.2. предоставя/т доброволно личните си данни във връзка със сключването на договора за кредит, упражняването на правата и изпълнението на задълженията по него и с оглед пълното изплащане/събиране на всички вземания на Софком Лизинг по договора за кредит;

2.3. дава/т своето изрично съгласие и упълномощава/т Софком Лизинг да извършва запитвания и проверки, да изисква и получава от трети лица, в т.ч. и по електронен път, справки и информация, относно негови лични данни, обработвани от тези трети лица в качеството им на администратор на лични данни, включително, но не само от Централен кредитен регистър, кредитни регистри и бюра, НАП, НОИ, НЗОК, Национална база данни „Население” към МРРБ и др.

2.4. С подписване на договора за кредит и настоящите ОУ Потребителят и/или Третите задължени лица дават своето изрично съгласие Софком Лизинг свободно да прехвърля/предоставя за събиране вземанията си по договора за кредит на трети лица и е/са информиран/и, че в тази връзка Софком Лизинг може да предоставя лични данни на Потребителя и/или Третите задължени лица на трети лица, на които е прехвърлила/предоставила за събиране вземанията си. Софком Лизинг информира Потребителя за извършено прехвърляне на вземането по Договора за Кредит, освен когато Софком Лизинг по споразумение с новия кредитор продължава да администрира кредита по отношение на Потребителя.

2.5. С подписване на Договора за кредит и настоящите ОУ Потребителят декларира, че е информиран от Софком Лизинг, че за целите на извършване на правилна оценка на кредитоспособността му, Потребителят трябва да предостави при поискване от Софком Лизинг възможно най-пълна информация, както и че при не предоставяне на информация или ако необходимата проверка на информацията не може да бъде извършена, кредитът може да не бъде предоставен.

XV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия не се ограничават със срок и Софком Лизинг има право да ги променя едностранно.
  1. Съдържанието на Договора за Кредит може да бъде изменяно и допълвано само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

2. В 7-дневен срок от изменението на Общите условия се съобщава на Потребителя на посочения от Потребителя e-mail адрес в Договора за Кредит, като същият се е съгласил да получава официални изявления от Софком Лизинг на този e-mail. Текстът на изменените Общи условия, се публикува на интернет страницата на Софком Лизинг.

3. Потребителят ще се смята за обвързан от промените, освен ако в срок до 1 (един) месец от получаване на уведомлението за промените изрично и писмено не уведоми Софком Лизинг, че не приема тези промени.

4. В случай, че Потребител не приема предложените промени, същият има право и следва, с отправяне на изрично писмено уведомление до Софком Лизинг, в срок до 1 (един) месец от получаване на уведомлението за промените по ал. 1, или да прекрати договора, който става предсрочно изискуем, или да уведоми Софком Лизинг че ще продължи да изпълнява Договора за Кредит при действащите преди изменението Общи условия.

XVI. ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОСОБИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Потребителят може да подаде до Софком Лизинг своите възражения  по имейл или на хартиен носител писмено възражение във връзка с Договора за Кредит, както и да сезира Секторната помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги (Секторната помирителна комисия).

2. Софком Лизинг се произнася и уведомява писмено Потребителя за решението си по всяко постъпило писмено възражение във връзка с Кредита в срок до 30 /тридесет/ дни от получаването му.

3. Ако Софком Лизинг не се произнесе в предвидения в срок, както и когато решението на Софком Лизинг не удовлетворява Потребителя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от Секторната помирителна комисия.

Комисията е с адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3; телефон: +359 2 9330577; факс: +359 2 9884218; електронна поща: www.kzp.bg; adr.credits@kzp.bg.

XVII. ДРУГИ

 1. Потребителят се задължава да уведоми в писмена форма незабавно Софком Лизинг при всяка промяна на посочения в Договора за кредит адрес за кореспонденция, като посочи новия си адрес, на който Софком Лизинг да изпраща уведомления.
 2. С подписване на Договор за Кредит Потребителят се съгласява, че Софком Лизинг ще изпраща всички уведомления, покани, писма до него чрез електронна поща или с писмо с обратна разписка. Потребителят се смята за уведомен, когато уведомлението е било изпратено на последния, посочен от него имейл адрес или адрес за кореспонденция.
 3. При наличие на Солидарен длъжник и/или Поръчител по Договора за Кредит, Содидарният длъжник и/или Поръчителят имат същите задължения по Договора за кредит и Общите условия като Потребителя, доколкото е приложимо съгласно действащото законодателство и доколкото тези задължения не са intuitu personae (с оглед личността на Потребителя).
 4. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и Договор за кредит и/ или Договор/и за учредяване на обезпеченията се прилагат клаузите на съответния договор.
 5. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и императивната законова разпоредба се прилага действащия закон.
 6. Понятията, използвани в настоящите Общи условия, имат същото значение и в договора за Кредит.
 7. Софком Лизинг поставя на видно място в офисите си и на Интернет страницата си на разположение на интересуващите се лица настоящите Общи условия, при които предоставя на физически лица кредити, обезпечени с ипотека.
 8. За неуредените отношения между страните се прилагат съответните разпоредби на българското право в сила.

Настоящите Общи условия са приети и одобрени с решение от 20.10.2018 г.